Serwis

Serwis

GWARANCJA

GWARANCJA

1.   MILU KIDS daje gwarancję na zakupiony wózek w okresie 12 miesięcy i serwis
      w systemie D2D (door to door) od daty zakupu, pod warunkiem, że jest on
      wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem.
2.   Wszelkie roszczenia z tytułu wad należy zgłaszać wraz z kartą gwarancyjną
      zakupu detalicznego.
3.   Sprzedawca może odmówić przyjęcia reklamacji. Wszystkie żądania użytkownika
      powinny być wysyłane do producenta, który stwierdzi zasadność reklamacji.
4.   Koszt wysyłki nieuzasadnionych roszczeń spoczywa na użytkowniku.
5.   Wady /usterki ujawnione w okresie gwarancyjnym będą usuwane w terminie
      14 dni roboczych.
6.   Do reklamacji prosimy przesłać czysty wózek.
7.   Wózek należy dostarczyć z kartą gwarancyjną
      oraz dowodem zakupu.
8.   Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia reklamacji, jeżeli nie zostaną spełnione
      powyższe warunki.
9.   W przypadku utraty karty gwarancyjnej duplikaty wydawane będą tylko za okazaniem
     paragonu lub/i innego dokumentu zakupu.
10. Ksero karty gwarancyjnej jest nieważne.
11. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza ograniczenia kupującego
      wynikającego z niezgodności towaru z umową.

 

GWARANCJA NIE OBEJMUJE

1.   Naturalnego zużycia części (np: kół i uchwytów do kół, opon, zawieszenia
      rączki)
2.   Szkód spowodowanych nieprawidłowym przechowywaniem wózka.
3.   Uszkodzeń mechanicznych i termicznych.
4.   Zmian koloru tkanin tapicerskich spowodowanych wysokimi temperaturami.
5.   Uszkodzeń lub rozdarć tkaniny, powstałych z winy użytkownika.
6.   Napraw lub przeróbek dokonywanych przez osoby nieupoważnione.
7.   Szkód spowodowanych nieprzestrzeganiem ostrzeżeń i wskazówek.