Serwis

Serwis

KONTAKT

nr tel.  537 443 239

od Poniedziałku do Piątku od 10:00-14:00

e-mail: reklamacje@milukids.pl

 

GWARANCJA

1.   MILU KIDS daje gwarancję na zakupiony wózek w okresie 12 miesięcy i serwis
      w systemie D2D (door to door) od daty zakupu, pod warunkiem, że jest on
      wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem.
2.   Wszelkie roszczenia z tytułu wad należy zgłaszać wraz z kartą gwarancyjną,
      zgłoszeniem reklamacyjnym,
      dowodem zakupu detalicznego do punktu zakupu lub bezpośrednio do producenta
      na adres e-mail: reklamacje@milukids.pl.
      Sprzedawca   może odmówić przyjęcia reklamacji.
4.   Koszt wysyłki nieuzasadnionych roszczeń spoczywa na użytkowniku.
5.   Wady /usterki ujawnione w okresie gwarancyjnym będą usuwane w terminie
      14 dni roboczych.
6.   Do reklamacji prosimy przesłać czysty wózek.
7.   Wózek należy dostarczyć z kartą gwarancyjną
      oraz dowodem zakupu.
8.   Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia reklamacji, jeżeli nie zostaną spełnione
      powyższe warunki.
9.   W przypadku utraty karty gwarancyjnej duplikaty wydawane będą tylko za okazaniem
     paragonu lub/i innego dokumentu zakupu.
10. Ksero karty gwarancyjnej jest nieważne.
11. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza ograniczenia kupującego
      wynikającego z niezgodności towaru z umową.

Firma MiluKids nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłek przez Pocztę Polską oraz firmę kurierską, a także za uszkodzenia przesyłki powstałe na skutek działania poczty lub firm kurierskich

GWARANCJA NIE OBEJMUJE

1.   Naturalnego zużycia części (np: kół i uchwytów do kół, opon, zawieszenia
      rączki)
2.   Szkód spowodowanych nieprawidłowym przechowywaniem wózka.
3.   Uszkodzeń mechanicznych i termicznych.
4.   Zmian koloru tkanin tapicerskich spowodowanych wysokimi temperaturami.
5.   Uszkodzeń lub rozdarć tkaniny, powstałych z winy użytkownika.
6.   Napraw lub przeróbek dokonywanych przez osoby nieupoważnione.
7.   Szkód spowodowanych nieprzestrzeganiem ostrzeżeń i wskazówek.

INSTRUKCJA BERLINETTA

INSTRUKCJA CASTELLO

INSTRUKCJA COMO

INSTRUKCJA GIROPLAY

INSTRUKCJA MODERN

INSTRUKCJA SESTO

INSTRUKCJA STARLET