- Szczegółowe dane-

System DOOR TO DOOR (tylko na terenie Polski), przyjazny dla klienta,
pozwala na załatwianie spraw związanych z reklamacją telefonicznie,
a wysłany przez nas kurier odbiera i dostarcza reklamowany wózek pod wskazany adres.

W wypadku odbioru paczki, wymagane jest opakowanie kartonowe. Maksymalna wielkość kartonu to

60 x 60 x 110 cm, a waga paczki nie może przekraczać 30 kg

-Dane do Karty Gwarancyjnej-

UWAGA: karta gwarancyjna bez daty sprzedaży i pieczęci jest nieważna

- Warunki gwarancji -

Wady i usterki ujawnione w okresie gwarancji, których przyczyna powstania leży po stronie Gwaranta będą usuwane w terminie 14 dni roboczych liczonych od dnia, kiedy produkt znajdzie się w zakładzie Gwaranta. W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych potrzebnych do usunięcia usterki okres ten może być przedłużony do 21 dni roboczych liczonych od dnia, kiedy produkt znajdzie się w zakładzie gwaranta.

Firma MILU KIDS udziela gwarancji na zakupiony przez państwa wózek na okres 12 miesięcy od daty zakupu, pod warunkiem, że będzie użytkowany zgodnie z przeznaczeniem.
Wszelkie roszczenia z tytułu wad należy zgłaszać wraz z kartą gwarancyjną, zgłoszeniem reklamacyjnym i dowodem zakupu do punktu zakupu lub bezpośrednio do producenta na adres e-mail reklamacje@milukids.pl. W przypadku braku karty gwarancyjnej (w okresie gwarancyjnym 12 miesięcy ) firma Milu Kids obciąży kosztami naprawy i przesyłki zgłaszającego reklamacje.
Sprzedawca może odmówić przyjęcia reklamacji. Wówczas wszystkie żądania użytkownika powinny być wysyłane do producenta, który stwierdzi zasadność reklamacji. Koszty wysyłki nieuzasadnionych roszczeń spoczywają na użytkowniku.
Firma Milu Kids oferuje serwis D2D (door to door) przez 12 miesięcy od daty zakupu. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji gwarancyjnej klient zostanie obciążony dodatkową kwotą za diagnozę w serwisie i kosztem przesyłki. W przypadku odstąpienia od reklamacji gwarancyjnej i powołaniu się na rękojmie klient całkowicie ponosi koszty przesyłki.
Klient pokrywa również koszty przesyłki wózka zastępczego otrzymanego bezpośrednio od producenta jeżeli taka sytuacja miałaby miejsce.
Firma Milu Kids nie ponosi odpowiedzialności za zwłokę wynikającą z tytułu pracy firm kurierskich, oraz powstałe szkody podczas transportu czy nieprawidłowego zapakowania towaru. Do reklamacji należy dostarczyć wózek czysty, w opakowaniu kartonowym (max rozmiary 60x60x100) z dołączoną karta gwarancyjną, zgłoszeniem reklamacyjnym i dowodem zakupu.
Wady i usterki ujawnione w okresie gwarancyjnym będą usuwane w terminie 14 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części czas ten może się wydłużyć do 21 dni roboczych. Okres gwarancyjny nie obejmuje przerw produkcyjnych o czym firma Milu Kids ma obowiązek poinformować klientów. Sposób naprawy ustala udzielający gwarancji.
Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia reklamacji, jeżeli nie zostaną spełnione powyższe warunki.
W przypadku utraty karty gwarancyjnej będą wydawane duplikaty tylko za okazaniem
paragonu lub innego dokumentu zakupu.

Karta gwarancyjna bez daty sprzedaży i pieczątki jest nieważna, a jej ksero nie upoważnia producenta do rozpatrzenia reklamacji. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza ograniczenia kupującego
wynikających z niezgodności towaru z umową.

GWARANCJA NIE OBEJMUJE

1. Naturalną wydajność zużycia części (np: kół i uchwytów do kół, opon,rączki i zawieszenia
wózka), oraz ich uszkodzeń mechanicznych.
2. Szkody spowodowane nieprawidłowym przechowywaniem wózka.
3. Uszkodzenia mechaniczne i termiczne (zabarwienia, odbarwienia, wpływ temp. na elementy klejone).
4. Zmiany koloru tkanin tapicerskich w wysokich temperaturach (wyblaknięcie).
5. Uszkodzenia lub rozdarcia tkaniny, które były z winy użytkownika.
6. Napraw lub przeróbek przez osoby nieupoważnione.
7. Szkody spowodowane przez nieprzestrzeganie ostrzeżeń rad i wskazówek zawartych w instrukcji.

error: Content is protected !!